I N F O R M A C I N I S    P O R T A L A S
www.e-beauty.lv »  
 
Á pradþià   paieðka   Raðykite mums
  Á tituliná » forumas » groziodovanos.lt » kosmetikos.lt » beautyprof.lt » masazai.lt »
 
 

ieðkoti tik ðioje svetainëje
Draugai   
Receptai »
imunitetas.lt »
 
 
 
iandien puslapis atverstas (0) kartus
mnes (0). I viso (5589)
atgal Baltora
Baltora
S.Batoro g. 36, Vilnius
Tel. 215 31 45
El. patas: info@baltora.lt
www.baltora.lt

Darbo laikas:
Darbo d. 8.00 -17.00
et. - nedirbame
sekm. - nedirbame

Apie mus

Kosmetikos pardavimas
Manikiûras
Mokymai
Pedikiûras
Plaukø prieþiûra
Apie mus

Oficialioji atstovë Lietuvoje:

- profesionalios veido ir kûno kosmetikos

L.C.B. M 120

KLERADERM

- gydomosios kosmetikos

SEBAMED

- profesionalios plaukø kosmetikos

LAKME

Rengiami seminarai kosmetologams, kûno specialistams - masaþistams, kirpëjams.

Apmokome dirbti su atstovaujamø firmø kosmetika, iðduodame sertifikatus.


Informacija atnaujinta 2011 03 16

iandien puslapis atverstas (0) kartus
mnes (0). I viso (5589)
Balsavimo reitingas (teikt gli) 56 %
Dkojame u teiktas gles

I viso monei teikta (6487) gli nuo (1287) lankytoj.
 
Uþsakyti naujienlaiðká Uþsakyti naujienlaiðká
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Á virðø  
 Á virðø


El. paðtas info@grozionamai.lt
Visos teisës saugomos. © UAB "Groþio Namai"
Naudoti portalo informacijà be administracijos sutikimo grieþtai draudþiama!
Uþsakyti reklamà »
Projektas Latvijoje (www.e-beauty.lv) »


Groþio namai Groþio namai Èia gyvena groþis