I N F O R M A C I N I S    P O R T A L A S
www.e-beauty.lv »  
 
Á pradþià   paieðka   Raðykite mums
  Á tituliná » forumas » groziodovanos.lt » kosmetikos.lt » beautyprof.lt » masazai.lt »
 
 

ieðkoti tik ðioje svetainëje
Draugai   
Receptai »
imunitetas.lt »
 
 
  konsultacijos
Paaikinimai ir taisykls
KONSULTACIJOS
 
Þydrita Biekðienë GROÞIO PAJËGOS. LT Klausti »
Ankstesni klausimai ir atsakymai:
Klausimas: jolanta, 2008-07-14, 13:47  
.mano koju plaukailabai tamsus ,kaip man juos pasviesinti?patarkit prasau .

Atsakymas: Þydrita Biekðienë, 2008-08-21, 12:00 »
Klausimas: jolanta, 2008-07-14, 13:46  
.mano koju plaukai labai tamsus ir vasara vaikstau su kelnemPadekit prasau .

Atsakymas: Þydrita Biekðienë, 2008-08-21, 12:04 »
Klausimas: gabija, 2008-06-08, 10:46  
.laba diena noreciau nusidepiliuot ir kojas ir pazastis ir bikini srity ir juosmens srity ir nereikalingus veido plaukelius kiek tai galetu kainuoti?ar tai galima atlikti vienu metu ar dalimis?aciu .

Atsakymas: Þydrita Biekðienë, 2008-06-09, 12:23 »
Klausimas: galadriell, 2008-05-31, 17:24  
.Sveika! Norëjau paklausti kokiomis priemonëmis atliekate veido odos valymà? Að alergiðka formaldehidui ir kvaternijui- 15. Mano veido oda sausa, taèiau dienos pabaigoje ima blizgëti. Ji linkusi á alergijà, bërimus. Labiausiai spuogai beria kaktà, smilkinius ir smakrà. O nosis ir skruostai nusëti juodais inkðtirais. Ir ar galëtumëte atlikti ir nugaros odos valymà (jà taip pat labai beria)?Norëèiau suþinoti ir orientacinæ kainà, kiek MAÞDAUG visa tai kainuotø ir ar jûsø salone taikomos ávairios nuolaidos.
Ið anksto didelis aèiû uþ iðsamø atsakymà .


Atsakymas ruoiamas
Klausimas: Ingrida, 2008-05-03, 11:49  
.Laba diena,

turiu neþinau labai didelæ ar nea, bet problemëlæ, man nuo pauglystës ant smakro auga kas kart spuogai, daþniausiai pastebëjau,kad prieð mënesines, dabar bûna ir ant kaktospriauga maþyèiø spuoguèiø, o ant msakro vidiniai ideli ir labai skaudûs spuogai..patarkite, kaip gydyti tokius? taip pat norëèiau suþinoti ar puiki priemonë gydyti tokius spuogus-gilinis veido valymas... ar nuo daþno saldumynø kiekio tie giluminiai taip pat uþauga?.


Atsakymas ruoiamas
Klausimas: tiesa, 2008-05-01, 16:15  
.Gal zinote Vilniuje nors viena salona dirbanti su Neoglis kosmetika?.

Atsakymas: Þydrita Biekðienë, 2008-05-15, 12:11 »
Klausimas: Jolanta, 2008-04-07, 17:59  
.Kur ir kaip galima butu i Jus kreiptis.

Atsakymas: Þydrita Biekðienë, 2008-05-15, 12:16 »
Klausimas: Stella, 2008-04-07, 17:05  
.Sveiki, mane "kankina" ant skruostø senokai atsiradusios raudonos dëmelës (panaðiai kaip po spuogo iðnykimo, tik kaikurios didesnës, kitos maþesnës ir jø tankus iðsidëstymas) atsiranda retkarèiais spuogeliø, inkðtirai vargina, oda rieboka, bet að visapusiðkai ja rupinuos, tik vat neþinau kaip su tom dëmelëm. Kosmetologë sakë, kad jos gerokai apnyktø tik po gimdymo (man 16m.) Bet nejaugi nëra jokiø kitø metodø? Bent apmaþint paraudimà. Naudoju Acne color, bet jis ne kà padeda .

Atsakymas ruoiamas
Klausimas: Marija, 2008-03-25, 12:13  
.laba diena. mano nosis vos tik iseinu i salta ora paraudonuoja. patarkite, ka daryti? gal yra kokios nors proceduros, kurias galima atlikti namuose?.

Atsakymas ruoiamas
Klausimas: Lu.., 2008-03-08, 09:53  
.laba diena
man yra 13 metu..ir as nezinau ka man daryti nes po nosimi auga juodi plaukeliai..as noriu juos kaip nors panaikinti ar pasviesinti..patarkit.


Atsakymas: Þydrita Biekðienë, 2008-06-09, 12:34 »
<< Atgal vir  
  Prisistatykite: (vardas, pavard arba slapyvardis)
*
Klausimas:
*
  El. patas: (jei norite gauti praneim apie atsakym)
   
 
Áveskite paveiksliuke
nurodyt kod:
 
 
 <<  1 2 3 4 5 6  >>
 
Uþsakyti naujienlaiðká Uþsakyti naujienlaiðká
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Á virðø  
 Á virðø


El. paðtas info@grozionamai.lt
Visos teisës saugomos. © UAB "Groþio Namai"
Naudoti portalo informacijà be administracijos sutikimo grieþtai draudþiama!
Uþsakyti reklamà »
Projektas Latvijoje (www.e-beauty.lv) »


Groþio namai Groþio namai Èia gyvena groþis